உங்கள் உறவுகள் உங்களது இல்ல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று மனம் வருந்துகிறீர்களா?

உங்கள் வீட்டில் நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழ்கின்ற உங்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மிகத் தெளிவான முறையில் நேரலையில் பார்த்து மகிழ ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம்

Click here video